ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನೂ ಹಾರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ: ತ್ರಿಶಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್

ಮೈಸೂರು: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಿಸುವ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪುವ ತಾಕತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಣಿ ತ್ರಿಶಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಎಂಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ […]

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೌಟು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನೂ ಹಾರಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ: ತ್ರಿಶಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಡೆಯರ್ Read More »