ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ

ಮೈಸೂರು: ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಜೀವಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಚಿಟ್ಟೆ, ಗಿಡ, ಮರ,ಕೀಟ, ಕ್ರಿಮಿ… ಹೀಗೆ ಅನೇಕ …

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ Read More »