ಇದು ಕುಚೇಲ ಕುಬೇರನಾಗಿರುವ ಕಥೆ: ಸತೀಶ್ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಇದು ಕುಚೇಲ ಕುಬೇರನಾಗಿರುವ ಕಥೆ… ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರಾನ್ನ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ತಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 14 ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೋದ ಹುಡುಗ…ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ […]

ಇದು ಕುಚೇಲ ಕುಬೇರನಾಗಿರುವ ಕಥೆ: ಸತೀಶ್ ಯಶೋಗಾಥೆ Read More »