ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಅನಾವರಣ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿಯ 6 ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಆರ್’ಎಂ ಅರ್ಪಣ ಗರ್ಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿಯ […]

ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಅನಾವರಣ Read More »