ಸ್ವಚ್ಚ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ 2020: ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯ ಗೌರವ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 2020ರ ಸ್ವಚ್ಚ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಇಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು 3 ರಿಂದ …

ಸ್ವಚ್ಚ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ 2020: ಅರಮನೆ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ Read More »