ಬೆರೆತರೂ ನಮ್ಮೂರು ಮರೆತರೂ ನಮ್ಮೂರು ಎಂದೆಂದೂ ನಮ್ಮೂರು, ಮೈಸೂರು

ಬೆರೆತರೂ ನಮ್ಮೂರು ಮರೆತರೂ ನಮ್ಮೂರು ಎಂದೆಂದೂ , ಮೈಸೂರು
To Mysuru, From Mysuru. Vasu Dixit’s Collective latest song talking about Mysuru and how it stands to be rewarding in its simplest and cleanest form

Scroll to Top