ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು: ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್, ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

 1. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ
 • (10-08-2019)
 • ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ:-84 ಅಡಿ.
 • ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ:-82.61 ಅಡಿ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ :-82.25 ಅಡಿ.
 • ಒಳ ಹರಿವು – 112511 ಕ್ಯೂ.
 • ಹೊರಹರಿವು:- 102083 ಕ್ಯೂ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಹೊರ ಹರಿವು 74871 ಕ್ಯೂ

2. ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಜಲಾಶಯ

 • (10-08-2019)
 • ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ:-124 ಅಡಿ.
 • ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ:-108 ಅಡಿ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ :-124.48 ಅಡಿ.
 • ಒಳ ಹರಿವು:- 1,08,555 ಕ್ಯೂ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಒಳ ಹರಿವು :-47709
 • ಹೊರಹರಿವು:- 441 ಕ್ಯೂ.
 • ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನ ಹೊರ ಹರಿವು :- 47709
Scroll to Top