ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ಪಿಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಿಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಗರದ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, […]

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ಪಿಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ Read More »